Playlista
Reklama

REGULAMIN

Płock, dnia 15.12.2020 roku

Regulamin świadczenia usług przez rmixx.pl


Użyte pojęcia

Serwis - https://rmixx.pl

Właściciel   - Michał Kublik Marketing, z siedzibą w Płocku, ul. Królewiecka 15, 09-402 Płock,  tel.:  +48 510 198 291, e-mail: radiomixx@radiomixx.pl, NIP: 774 136 38 92; REGON: 610296920

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

Klient   - Użytkownik, który skorzystał z oferty prezentowanej w Serwisie   (dokonał zakupu produktu, usługi lub wziął udział w wydarzeniu  organizowanym przez Właściciela Serwisu.

Konto - prowadzone dla  Użytkownika przez Właściciela Serwisu pod unikalną nazwą (login), konto  będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

Rejestracja - procedura zakładania Konta.

Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który przeszedł pełen proces Rejestracji, posiadający Konto w Serwisie.

Umowa  - umowa zawierana  na odległość, za pośrednictwem Serwisu, na zakup produktu/usługi oferowanej przez Właściciela serwisu na stronie internetowej Serwisu.

Usługa - płatna lub bezpłatna usługa świadczona przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika.

Regulamin  - niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Serwisu, będący  regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną i stanowiący podstawę stosunku  prawnego łączącego Właściciela Serwisu z Użytkownikiem (umowy o  świadczenie usług drogą elektroniczną).

Przedmiot i zakres stosowania Regulaminu

 1. Przedmiotem   niniejszego  Regulaminu  jest  określenie  praw  i  obowiązków  Użytkownika  oraz  zasad  świadczenia  przez Właściciela Serwisu Usług, w  tym dostępu Użytkownika do Serwisu, w celu korzystania ze świadczonych za jej pomocą Usług, o ile prawa i obowiązki te nie są uregulowane odrębnie.
 2. Brak  akceptacji  niniejszego Regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu.
 3. Właściciel  Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego  Regulaminu. Informacja o takiej zmianie będzie każdorazowo  przesyłana   za  pomocą  poczty  elektronicznej  Użytkownikowi.  Zmieniony   Regulamin  wiąże  Strony  od  momentu poinformowania  o  takiej   zmianie.  Zmiany  Regulaminu  nie  dotyczą  Usług,  co  do  których   zostało  już  złożone  Zamówienie.
 4. Przed  złożeniem Zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu.
 5. Rozstrzyganie   ewentualnych  sporów  powstałych  pomiędzy  Użytkownikiem a  Właścicielem Serwisu zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na  siedzibę Właściciela Serwisu.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. 
 7. W  kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące  przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz  innych ustaw.

Odpowiedzialność Właściciela Serwisu

 1. Możliwość korzystania i dostęp do Serwisu zależy od jakości i dostępności połączeń transmisji danych między  Użytkownikiem a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz  korzysta Użytkownik i innych, na które Właściciel Serwisu nie ma wpływu.  Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia z tym  związane.
 2. Właściciel Serwisu nie  ponosi odpowiedzialności  za   żadne  szkody Użytkownika, w tym utracone korzyści, w związku z  korzystaniem z Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu, na podstawie  niniejszy Regulamin.

Rejestracja i logowanie

 1. W celu korzystania z Serwisu nie jest konieczne zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie.
 2. Rejestracji   Użytkownika może dokonać osoba fizyczna we własnym imieniu lub osoba   fizyczna w imieniu osoby prawnej, która jest umocowana do dokonywania w   jej imieniu czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania   wszystkich praw i obowiązków z nią związanych. Z chwilą zatwierdzenia   formularza rejestracyjnego, osoba dokonująca rejestracji (Użytkownik)   oświadcza, że jest osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu   gospodarczego, w którego imieniu akceptuje Regulamin. Właściciel  Serwisu  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podanych  podczas  rejestracji Użytkowników i ich umocowanie do reprezentowania  ww.  podmiotu.
 3. Do rejestracji niezbędne jest posiadanie przez   Użytkownika reprezentującego podmiot gospodarczy, działającego adresu   poczty elektronicznej.
 4. Pełna rejestracja przez Użytkownika   wymaga wypełnienia i wysłania elektronicznego formularza   rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej Serwisu, w   szczególności uzupełnienia następujących obowiązkowych danych:  adres   e-mail Użytkownika, nazwa Użytkownika, hasło Użytkownika (składające  się  z co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej 1 cyfry, jednej Dużej   litery, 1 małej litery i 1 znaku specjalnego).
 5. Po wypełnieniu   danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail   zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia pełnej   Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia   Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu. 
 6. Użytkownik   zobowiązany jest do: podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i   aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób   trzecich; aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych   osobowych Użytkownika, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych;   zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.
 7. Warunkiem   dokonania pełnej rejestracji i Aktywacji Loginu jest potwierdzenie   przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu i Klauzuli   informacyjnej oraz że akceptuje on jego postanowienia.
 8. W  przypadku, gdy Użytkownik zapomni lub utraci hasło, każdorazowo przed  zalogowaniem się do Serwisu  ma prawo uzyskać informację z linkiem do  zresetowania hasła i ustanowienia nowego - na wskazany przy rejestracji  adres e-mail. 
 9. Użytkownikowi  nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem  przypadku udostępnienia Konta Firmowego  osobom należycie umocowanym  przez Użytkownika do działania w jego  imieniu. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej, ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Serwisu.
 10. Konta  są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta  mogą przejść na rzecz innego  przedsiębiorcy, w razie zbycia  przedsiębiorstwa bądź jego  zorganizowanej części.
 11. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników niezgodne z Regulaminem.

Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Wszelkie  materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów  (tzw. layout), znaki towarowe, interfejsy oraz inne elementy, dostępne  na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych  Właściciela Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich  praw majątkowych, praw własności przemysłowej i jako takie korzystają z  ustawowej ochrony prawnej.
 2. Użytkownik uprawniony jest jedynie do korzystania z dostępu do Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie i nie nabywa z tego tytułu żadnych praw autorskich, w szczególności praw do kopiowania,  powielania lub zmian Oprogramowania/Serwisu.

Opłaty

 1. Właściciel  Serwisu dokonuje sprzedaży produktów/usług w cenach podanych na stronach internetowych Serwisu. 
 2. Wszystkie ceny podawane na stronach internetowych są cenami brutto.
 3. Jeżeli  uzgodnienia indywidualne pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem  nie stanowią inaczej, Właściciel Serwisu będzie wystawiał faktury z  tytułu naliczonych opłat, natychmiast po opłaceniu przez Użytkownika  złożonego zamówienia (na zakup produktu/usługi), nie później niż 7 dni roboczych po dokonaniu zapłaty  przez Użytkownika.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie  faktur drogą elektroniczną, w formacie .pdf, z ww. adresu e-mail  Właściciela Serwisu na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika.
 5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych przez Użytkownika w ramach jego Konta.

Metody płatności

 1. Właściciel  umożliwia płatność za zakup usługi/produktu w  formie przedpłaty na rachunek bankowy o numerze 08 1910 1048 2269 6896 9095 0001 oraz w formie płatności elektronicznej, realizowanej za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Odstąpienie

 1. Zgodnie  z przepisami prawa Użytkownikowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27   ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o  prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej   na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od  Umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zakupu  produktu / usługi / zapisania się na wydarzenie.
 3. Użytkownik  będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie i  przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Właściciela  Serwisu - według wyboru Klienta. 
 4. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 5. Właściciel  Serwisu niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu  od Umowy i informuje Użytkownika o dalszym postępowaniu.
 6. Właściciel  Serwisu niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14  dni  kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,  zwraca Użytkownikowi wszelkie otrzymane od niego płatności (przy użyciu  takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że  Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu płatności i nie wiąże się  on dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami), w tym koszty dostawy  (jeśli dotyczy).

Reklamacje

 1. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikom dostępu do Serwisu w sposób ciągły, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. Właściciel  Serwisu uprawniony jest do dokonywania czasowych wyłączeń Serwisu i  przerw w świadczeniu Usług w zakresie niezbędnym dla podjęcia i  przeprowadzenia planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych  wersji Serwisu. Powyższe przerwy, wyłączenia, prace Właściciel Serwisu  będzie przeprowadzał w terminach, o których poinformuje za pomocą  newslettera dostępnego dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 3. Użytkownik  uprawniony jest do zgłaszania reklamacji, nie później niż w terminie 7  dni od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego wystąpienie z reklamacją.  Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej i powinny zawierać  dokładny opis i powód reklamacji. Właściciel Serwisu ma prawo zażądać  udokumentowania powodu reklamacji, w tym przesłanie np. obrazu strony,  tzw. "print sercean" problemu, jeżeli w danym przypadku dotyczy.
 4. Rozpatrywanie reklamacji nie uprawnia Użytkownika do naruszania jego zobowiązań lub wstrzymywania się z ich wykonywaniem.
 5. Właściciel  Serwisu powinien rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od ustalenia  stanu faktycznego, będącego jej podstawą. W sytuacji, gdy podane w  reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Właściciela Serwisu, zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o  jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez  Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 6. Reklamacje,  będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu  nie będą przez Właściciela Serwisu rozpatrywane.

Dostęp do Serwisu

 1. Wymagania  techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,  którym posługuje się Właściciel Serwisu są następujące: komputer PC z  procesorem min. Pentium 1,5 GHz; pamięć operacyjna min. 4 GB, system  operacyjny MS-Windows w wersji XP lub wyższej; przeglądarka internetowa  Firefox w wersji 66.0.5 lub wyższej, włączona obsługa ciasteczek (ang.  cookies) w przeglądarce, włączona obsługa JavaScript w przeglądarce,  połączenie z siecią Internet o szybkości transmisjinie nie mniejszej niż  4 Mb/s.
 2. Wymagania techniczne, o których mowa w pkt. 1, mogą w  przyszłości ulegać zmianie. Informacja o aktualnych wymaganiach  technicznych zawarta jest w niniejszym Regulaminie. 
 3. Dostęp do Serwisu i potwierdzenie tożsamości (autentykacja) Użytkownika odbywa na podstawie E-mail i Hasło Dostępu.
 4. Hasło Dostępu ustala Użytkownik i nie jest ono znane Właściciel Serwisu.
 5. Właściciel  Serwisu zablokuje dostęp Użytkownikowi do Serwisu w przypadku  naruszania Umowy, niniejszego Regulaminu lub Regulaminów poszczególnych  Usług, a także, jeśli tylko zaistnieją okoliczności wskazujące, że E-mail  i/lub Hasło Dostępu może być użyty przez nieuprawnione osoby trzecie  bez zgody Użytkownika. Właściciel Serwisu zawiadomi niezwłocznie  Użytkownika o dokonanej blokadzie dostępu do Serwisu.
 6. Właściciel  Serwisu działa zgodnie z restrykcyjną polityką bezpieczeństwa,  przewidującą w szczególności: wszystkie dane oraz pliki stron  internetowych przechowywane są równocześnie w dwóch niezależnych  centrach komputerowych, stosowany jest certyfikat bezpieczeństwa SSL,  jednostki certyfikującej ESET, spol. s r. o.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Użytkownik  przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na to, że Serwis jest narzędziem  wspierającym dokonywanie transakcji gospodarczych, nie jest możliwe  anonimowe korzystanie z Serwisu. Udostępnienie oraz ujawnienie  Właścicielowi Serwisu wszystkich danych wskazanych w pkt. 2, oraz formularzach zakupowych (umożliwiających zakup produktu/usługi) jest  niezbędne dla świadczenia Usług i dostępu do Serwisu. Nieudostępnienie  danych podanie danych niepełnych lub niezgodnych z rzeczywistością  uzasadnia odmowę świadczenia Usług i dostępu do Serwisu oraz uprawnia  Właściciela Serwisu do rozwiązania umowy zawartej z Użytkownikiem ze  skutkiem natychmiastowym.
 2. W celu korzystania z Usług Serwisu Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela  Serwisu następujących danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres do doręczeń, adres prowadzenia działalności  gospodarczej (w przypadku firm), numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer rachunku bankowego, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.
 3. Użytkownik  zgadza się na otrzymywanie korespondencji przesyłanej za pomocą środków  komunikacji elektronicznej, w szczególności stanowiącej informację  handlową, pozostającej w związku z Usługami Właściciela Serwisu.
 4. Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu zezwolenia na dokonywanie wszelkich operacji  na bazach danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie  baz danych związanych ze świadczeniem Usług, w zakresie niezbędnym do  prawidłowego świadczenia Usług.
 5. Informacje dotyczące  Użytkowników, osób fizycznych korzystających z Serwisu, stanowiące dane  osobowe w rozumieniu art. 4 RODO [Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L  119/1)], przetwarzane są przez ww. Właściciela Serwisu - jako  administratora danych - w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności w  celu: a) świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem Usług opisanych w  Regulaminie, b) księgowości, rozliczeń, dochodzenia ewentualnych  roszczeń oraz obsługi reklamacji, c) zapewnienia sprawnego  funkcjonowania Serwisu, d) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w  tym statystyk oglądalności podstron Serwisu), e) prowadzenia  korespondencji pozostającej w związku z Usługami.
 6. W ramach procedury Rejestracji Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na  przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na otrzymywanie  informacji handlowych od Właściciela Serwisu na adres e-mail wskazany  podczas rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz.  1204). Właściciel Serwisu zapewni, iż w takim przypadku dane te będą  przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności, iż  zapewni Użytkownikowi możliwość wglądu, poprawiania i usuwania swoich  danych, poprzez umożliwienie w każdym czasie cofnięcia zgody na  otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. 
 7. Użytkownik ma  prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również  prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia  skargi do  organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych).
 8. Właściciel  Serwisu przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym ich dane  osobowe z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w  szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie  danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18  lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.  Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem  zabezpieczeń. 
 9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo  ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym  organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich  informacji, na podstawie odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z  przepisami obowiązującego prawa.
 10. Dane dotyczące Użytkownika, w  tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne, w związku z korzystaniem przez ww. osoby z Serwisu oraz wykonywaniem umowy (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa  reklamacji), a następnie zostaną usunięte z bazy danych Serwisu.
 11. Operator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.


Pauza...
Pauza...
SŁUCHAJPLAYLISTA